Algemene voorwaarden LemonLike


Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34392607

Versie geldig vanaf: 13 december 2010


De algemene voorwaarden voor MyLemon gebruikers staan hier.


Preambule

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van LemonLike. LemonLike dient als een laagdrempelig platform waar Deelnemers Diensten kunnen plaatsen en waar Gebruikers contact kunnen leggen met Deelnemers. LemonLike handelt enkel als de tussenpersoon tussen de Deelnemer en Gebruiker en is derhalve geen partij bij eventuele overeenkomsten of anderszins tussen Gebruikers en Deelnemers die ontstaan via het gebruik van de website van LemonLike. Zowel de Deelnemer als de Gebruiker, vrijwaart LemonLike van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke.

Artikel 1 Definities

1.1 LemonLike: de eenmanszaak, LemonLike, statutair gevestigd te Wormerveer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34392607.

1.2 Gebruiker: een natuurlijk of rechtspersoon die via de website van LemonLike Diensten van een Deelnemer kan bekijken.

1.3 Deelnemer: een natuurlijk of rechtspersoon die, al dan niet betaald, op de website van LemonLike een Dienst vertoont of adverteert.

1.4 Website van LemonLike: de website van LemonLike te bereiken via www.lemonlikeprint.nl.

1.5 Dienst: een via de website van LemonLike onder de aandacht gebracht goed, zaak of dienst, welke de Deelnemer aanbiedt.


Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 De Deelnemer kan geen rechten ontlenen aan het feit dat LemonLike deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) tussen LemonLike en de Deelnemer.

2.3 De eventueel door de Deelnemer gehanteerde inkoop voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met LemonLike.

2.4 Indien ťťn of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord Ďschriftelijkí ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

2.6 De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van LemonLike op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. LemonLike kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. LemonLike is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

2.7 LemonLike behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien LemonLike overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Deelnemer hier twee maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat de Deelnemer vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.


Artikel 3 Prijzen

3.1 De door LemonLike gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.

3.2 Alle door LemonLike gedane opgaven van specificaties en/of andere aanduidingen van producten en diensten zijn met zorg gedaan. LemonLike kan echter niet instaan dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

4.1 Overeenkomsten tussen LemonLike en een Deelnemer komen tot stand nadat de Deelnemer een door LemonLike uitgevaardigd aanbod heeft aanvaard en LemonLike akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

4.2 Een door LemonLike gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien de Deelnemer tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient dit schriftelijk en binnen vijf werkdagen te worden gedaan.

4.3 Indien LemonLike niet alle verzochte gegevens van de Deelnemer ter hand gesteld krijgt, die LemonLike nodig acht voor het uitvoeren van de overeenkomst, staat het LemonLike vrij om naar eigen inzicht te oordelen om de te verrichten overeenkomst uit te voeren of te weigeren.

4.4 Indien LemonLike besluit de overeenkomst ten uitvoer te brengen, ondanks het feit dat de Deelnemer niet alle verzochte gegevens verstrekt heeft aan LemonLike, betaalt de Deelnemer een vergoeding aan LemonLike voor de extra werkzaamheden die deze tekortkoming oplevert. Dit geschiedt op basis van de door LemonLike gehanteerde tarieven.

Artikel 5 Intellectueel eigendom

5.1 De inhoud van de Website van LemonLike, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van LemonLike en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriŽle eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is Deelnemers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van LemonLike.

5.2 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door LemonLike ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van LemonLike.

5.3 Door het plaatsen van afbeeldingen en dergelijke verklaart de Deelnemer dat de door hem/haar ingestuurde afbeeldingen vrij zijn van rechten zodat geen rechten van derden worden geschonden door de publicatie van de ingezonden afbeeldingen. De Deelnemer vrijwaart LemonLike tegen eventuele aanspraken van derden die gegrond zijn op het ontbreken van toestemming voor het gebruik van afbeeldingen of op enige andere wijze betrekking hebben inbreuken op auteursrecht of andere rechten van intellectuele eigendom.

5.4 Door publicatie van afbeeldingen op de Website aanvaardt de Deelnemer het risico dat Gebruikers mogelijk kopieŽn van de afbeeldingen en dergelijke opslaan of op enige andere wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de Deelnemer. LemonLike aanvaardt nimmer enige aansprakelijkheid die Deelnemer mocht leiden als gevolg van een inbreuk op het aan de Deelnemer toebehorende intellectuele eigendom.

Artikel 6 Algemene verplichtingen Deelnemer

6.1 De Deelnemer dient zorg te dragen dat alle informatie waar LemonLike om verzoekt voor het aanmaken van een lidmaatschap volledig, juist en actueel is.

6.2 De Deelnemer dient eventuele wijzigingen in zijn gegevens direct aan LemonLike te melden.

6.3 Indien LemonLike aansprakelijk wordt gesteld voor schade die mogelijk is ontstaan doordat de Deelnemer verkeerde gegevens aan LemonLike heeft verstrekt is de Deelnemer er toe gehouden LemonLike te compenseren voor de geleden schade.

6.4 LemonLike heeft altijd het recht om zonder opgaaf van redenen een Deelnemer geen lidmaatschap te verlenen. Tevens is LemonLike gerechtigd het lidmaatschap van de Deelnemer op te zeggen indien de Deelnemer zich niet houdt aan door LemonLike verstrekte aanwijzingen of indien de Deelnemer zich niet gedraagt conform de in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen.

6.5 Het lidmaatschap van de Deelnemer kan niet overgaan op een andere rechtspersoon, tenzij LemonLike hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

6.6 De Deelnemer dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de Deelnemer deze verplichting niet nakomt, is LemonLike gerechtigd het lidmaatschap van de Deelnemer op te schorten of te beŽindigen, zonder dat LemonLike daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens de Deelnemer. De Deelnemer dient eveneens in overeenstemming te handelen met de door LemonLike neergelegde regels en overige aanwijzingen die niet in deze voorwaarden zijn neergelegd, maar op enige andere wijze aan de Deelnemer wordt medegedeeld.

6.7 LemonLike is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventueel door de Deelnemer gedane ongepaste/aanstootgevende/onethische/racistische etc. mededelingen op enig onderdeel van de Website van LemonLike. LemonLike behoudt het recht voor om deze mededelingen te verwijderen van de Website.

6.8 De Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het naar behoren laten functioneren van zijn hardware en software configuratie evenals eventueel benodigde randapparatuur en internetverbinding, die nodig zijn om toegang te krijgen tot de website van LemonLike.


Artikel 7 Aanvullende verplichtingen voor Deelnemers & adverteerders

7.1 Het is mogelijk om naast vermelding van Diensten ook advertenties te plaatsen op de Website van LemonLike. De Deelnemer dient voor het plaatsen van Advertenties een vergoeding te betalen aan LemonLike.

7.2 De Deelnemer dient nimmer advertenties te plaatsen of Diensten aan te bieden waarvan de Deelnemer zich op grond van de wet, verkeersopvatting of goede zeden dient te onthouden.

7.3 Het is de Deelnemer in ieder geval verboden om advertenties te plaatsen wanneer de inhoud hiervan:

∑ Aanstootgevend, obsceen of beledigend zijn

∑ Onjuist en/of misleidend zijn

7.4 Wanneer de Deelnemer zich niet heeft gehouden aan hetgeen bepaald in de artikelen 7.2 tot en met 7.3 vrijwaart de Deelnemer LemonLike tegen alle aanspraken op schadevergoeding van derden en Gebruikers die gebaseerd zijn op het overtreden van hetgeen bepaald is in deze artikelen. De Deelnemer is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die in voorkomende gevallen door LemonLike moeten worden gemaakt.

7.5 LemonLike heeft het recht om, indien mogelijk, advertenties aan te passen, te verwijderen en en/of hyperlinks te verwijderen zonder opgaaf van reden. LemonLike zal hiertoe overgaan wanneer is gehandeld in strijd met de in artikel 7.2 tot en met 7.3 neergelegde bepalingen. Indien een advertentie (vroegtijdig) ongedaan wordt gemaakt vindt, ongeacht de reden daarvan, geen restitutie plaats van de (eventueel) reeds aan LemonLike gedane betaling(en);

7.6 De Deelnemer dient LemonLike tijdig op de hoogte stellen indien in een advertentie aangeboden Dienst niet meer beschikbaar is. LemonLike zal de advertentie vervolgens verwijderen of, indien mogelijk, wijzigen.

7.7 Door het plaatsen van een advertentie geeft de Deelnemer LemonLike toestemming de informatie over de betreffende Dienst te plaatsen op de website van LemonLike.

7.8 Indien de Deelnemer banners of ander reclame materiaal wenst te plaatsen op de website van LemonLike, is de Deelnemer zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van banners of ander reclame materiaal en ook de daarmee gemoeide kosten.

7.9 LemonLike is gerechtigd om aanvullende eisen te stellen aan banners of andere reclame materiaal en deze zo nodig niet weer te geven op de website van LemonLike indien LemonLike daar gegronde redenen voor aanwezig acht.

Artikel 8 Deelnemersprofiel

8.1 Iedere Deelnemer bepaalt tijdens de aanmelding zelf inloggegevens, waarmee toegang tot het persoonlijke profiel verkregen kan worden.

8.2 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de door LemonLike toegestuurde inloggegevens. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot het profiel van de Deelnemer, is LemonLike gerechtigd het profiel te blokkeren of te verwijderen.

8.3 De Deelnemer is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het profiel van de Deelnemer worden gedaan.

8.4 Indien derden zich toegang verschaffen tot het profiel van de Deelnemer, zonder dat dit de Deelnemer toegerekend kan worden, dient de Deelnemer dit onmiddellijk na ontdekking aan LemonLike te melden.

8.5 LemonLike is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn profiel door derden.

8.6 De Deelnemer vrijwaart LemonLike van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het profiel van de Deelnemer.

Artikel 9 Betaling

9.1 Facturering geschied in beginsel via e-mail tenzij anders is aangegeven door LemonLike.

9.2 Betaling dient te geschiedden via een LemonLike te bepalen wijze.

9.3 Alle door LemonLike verstuurde facturen hebben een betalingstermijn van veertien dagen.

9.4 Indien door toedoen van de Deelnemer, LemonLike niet tijdig de haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen ontvangt, is LemonLike gerechtigd de dienstverlening aan de Deelnemer te staken tot het moment waarop de Deelnemer wel voldoet aan de betalingsverplichtingen als bepaald in dit artikel.

9.5 Het uit artikel 9.4 voortvloeiend recht om de dienstverlening aan de Deelnemer te staken ontstaat pas nadat LemonLike de Deelnemer twee keer heeft geÔnformeerd over haar tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden. Indien de Deelnemer vijf werkdagen, nadat zij voor de tweede keer is geÔnformeerd van haar tekortkoming, niet aan haar betalingsverplichting heeft voldoen is onverlet hetgeen bepaald in artikel 9.4 van toepassing.

9.6 Indien LemonLike de dienstverlening staakt als omschreven in artikel 9.4 is de Deelnemer in verzuim. De Deelnemer is dan over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 % per jaar. Tevens is de Deelnemer alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen in beginsel 15% over het door de Deelnemer verschuldigde met een minimum van honderdvijftig Euro.

9.7 Indien LemonLike kosten heeft moeten maken, welke kosten LemonLike in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het artikel 9.6 weergegeven incassokosten, dient de Deelnemer ook deze kosten aan LemonLike te betalen.

Artikel 10 Overmacht

10.1 LemonLike is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Deelnemer indien LemonLike daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 LemonLike kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig dagen, is zowel de Deelnemer als LemonLike gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 LemonLike functioneert als een platform en biedt slechts technische ondersteuning aan Deelnemers die via LemonLike Gebruikers willen benaderen. LemonLike is nadrukkelijk niet betrokken bij enige eventuele overeenkomsten of anderszins tussen een Gebruiker en een Deelnemer. Wanneer afspraken tussen een Gebruiker en een Deelnemer niet worden nageleefd door ťťn van de partijen dan kan LemonLike hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. De Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van alle wettelijke verplichtingen die bij het sluiten van een overeenkomst van toepassing zijn.

11.2 De aansprakelijkheid van LemonLike wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien LemonLike een advertentie van een Deelnemer niet naar behoren weergeeft. De Deelnemer dient dan LemonLike onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stellen, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en LemonLike ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

11.3 LemonLike is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledig weergegeven gegevens op de website van LemonLike.

11.4 Mocht LemonLike aansprakelijk worden gesteld dan is de aansprakelijkheid van LemonLike beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Indien er, om welke reden dan ook, geen uitkering krachten de verzekeringsovereenkomst plaatsvindt is de aansprakelijkheid van LemonLike beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.5 Eventuele aanspraken van de Deelnemer op schadevergoeding jegens LemonLike kunnen alleen betrekking hebben op eventuele directe schade die de Deelnemer heeft geleden door toedoen van een door LemonLike geleverde dienst, tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van LemonLike, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

11.6 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LemonLike aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan LemonLike toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.7 De Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van (data)gegevens, de Deelnemer vrijwaart LemonLike van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van (data)gegevens.

11.8 LemonLike is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.9 Indien via de website LemonLike wordt doorverwezen middels een hyperlink naar een website van derden is LemonLike op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de desbetreffende website.

11.10 Bij het gebruik van websites zoals bedoeld in punt 11.9 zijn de gebruiksvoorwaarden cq. privacyregels van de desbetreffende website van toepassing.

11.11 LemonLike behoudt het recht om Deelnemers uit te sluiten van elk gebruik van de website van LemonLike indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of deze algemene voorwaarden.

11.12 Bij een uitsluiting zoals aangegeven onder punt 11.11 heeft LemonLike het recht om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

11.13 In het geval dat de overeenkomst tussen de Deelnemer en LemonLike tijdens een reeds tot stand gekomen overeenkomst wordt ontbonden. Dan heeft de Deelnemer recht op restitutie van haar betaling voor de periode waarin de Deelnemer geen gebruik kan maken van de diensten van LemonLike.

11.14 LemonLike is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Deelnemer verschuldigd te zijn.

11.15 Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. LemonLike kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. LemonLike is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.


Artikel 12 Toepasselijk recht & geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LemonLike partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 De Deelnemer en LemonLike zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.3 Tenzij regels van dwingend recht zich hier tegen verzetten, is in eerste aanleg uitsluitend de rechter te Haarlem bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen LemonLike en de Deelnemer.

Share |