Algemene voorwaarden Gebruikers


Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34392607

Versie geldig vanaf: 29 december 2010De algemene voorwaarden voor bedrijven staan hier.Preambule


Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van LemonLike. LemonLike dient als een laagdrempelig platform waar Deelnemers Diensten kunnen plaatsen en waar Gebruikers contact kunnen leggen met Deelnemers. LemonLike handelt enkel als de tussenpersoon tussen de Deelnemer en Gebruiker en is derhalve geen partij bij eventuele overeenkomsten of anderszins tussen Gebruikers en Deelnemers die ontstaan via het gebruik van de website van LemonLike. Zowel de Deelnemer als de Gebruiker, vrijwaart LemonLike van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke.


Artikel 1 Definities


1.1 LemonLike: de eenmanszaak LemonLike, statutair gevestigd te Wormerveer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34392607.

1.2 Gebruiker(s): een natuurlijk persoon of personen die de Website van LemonLike gebruiken en/of over een Profiel beschikken.

1.3 Deelnemer: een natuurlijk of rechtspersoon die, al dan niet betaald, op de website van LemonLike een dienst vertoont of adverteert.

1.4 Profiel: een persoonlijk profiel van een Gebruiker, welke de Gebruiker zelf aanmaakt en aanvult met (persoonlijke)gegevens en fotoís.

1.5 Website: de website van LemonLike, te bereiken via www.lemonlikeprint.nl.


Artikel 2 Algemene bepalingen


2.1 Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat LemonLike deze voorwaarden op enig moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen LemonLike en de Gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 Aanmelding


3.1 De Gebruiker dient bij aanmelding alle (persoonlijke)gegevens naar waarheid in te vullen. Eventuele wijzigingen in (persoonlijke)gegevens dient de Gebruiker onmiddellijk door te geven aan LemonLike door deze gegevens in zijn profiel aan te passen.


Artikel 4 Profiel


4.1 Iedere Gebruiker krijgt na aanmelding inloggegevens van LemonLike, waarmee toegang tot het persoonlijke Profiel verkregen kan worden. Het staat de Gebruiker daarna vrij om de inloggegevens aan te passen.

4.2 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de door LemonLike toegestuurde inloggegevens. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot het Profiel van de Gebruiker, is LemonLike gerechtigd het Profiel te blokkeren of te verwijderen.

4.3 De Gebruiker is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het Profiel van de Gebruiker worden gedaan.

4.4 Indien derden zich toegang verschaffen tot het Profiel van de Gebruiker, zonder dat dit de Gebruiker toegerekend kan worden, dient de Gebruiker dit onmiddellijk na ontdekking aan LemonLike te melden.

4.5 LemonLike is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Gebruiker mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn Profiel door derden.

4.6 De Gebruiker vrijwaart LemonLike van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het Profiel van de Gebruiker.


Artikel 5 Gebruik LemonLike


5.1 Nadat de Gebruiker een Profiel heeft aangemaakt krijgt de Gebruiker toegang tot de diensten van LemonLike.


Artikel 6 Verplichtingen Gebruiker


6.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoren laten functioneren van hardware en software configuratie en benodigde telecommunicatiemiddelen (Internet) om toegang te krijgen tot de diensten van LemonLike

6.2 De Gebruiker dient de kosten die in rekening worden gebracht voor de benodigde telecommunicatiemiddelen zelf te voldoen aan de aanbieder van deze diensten.

6.3 De Gebruiker dient zich te gedragen conform hetgeen bepaald in deze voorwaarden alsmede eventuele richtlijnen welke LemonLike aan de Gebruiker zal melden.

6.4 De Gebruiker dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan LemonLike, Deelnemers en andere Gebruikers.

6.5 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die hij/zij deelt met LemonLike, Deelnemers en andere Gebruikers. De Gebruiker dient zelf de grenzen van haar/zijn privacy te kennen en hiernaar te handelen bij het publiceren van persoonlijke informatie.

6.6 Het is de Gebruiker niet toegestaan om LemonLike te gebruiken voor commerciŽle doeleinden. Daaronder begrepen, doch niet uitsluitend: acquisitie, uitlokking of prostitutie.

6.7 Het is de Gebruiker niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden.

6.8 Het is de Gebruiker niet toegestaan inhoud te posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. Ook is het niet toegestaan om inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van LemonLike of met de geldende wet, regelgeving of fatsoensnormen.

6.9 De Gebruiker dient zich te onthouden van gedragingen welke het functioneren van de Website kunnen vertragen of beperken. Hieronder dient met in ieder geval te verstaan het versturen van massamailing, spam en virussen.

6.10 Indien de Gebruiker handelt met een bepaling uit artikel 6, heeft LemonLike het recht het Profiel van de Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en te verwijderen.


Artikel 7 Beoordelingen


7.1 LemonLike biedt de mogelijkheid om beoordelingen over Deelnemers te schrijven.

7.2 De Gebruiker die een beoordeling plaatst staat er voor in dat de informatie die in een beoordeling wordt verstrekt te goeder trouw  en waarheidsgetrouw is en vrijwaart LemonLike voor enige aanspraak op schadevergoeding door een derde vanwege de onjuistheid van een beoordeling.

7.3 LemonLike is te allen tijde gerechtigd een beoordeling te verwijderen of te wijzigen. LemonLike zal onder andere overgaan tot verwijdering indien blijkt dat de beoordeling onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is.

7.4 Een beoordeling dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • een beoordeling mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
  • een beoordeling mag geen links en/of scripts bevatten;
  • een beoordeling dient te zijn toegevoegd door de Gebruiker en dient betrekking te hebben op de Deelnemer met wie de Gebruiker een overeenkomst heeft gesloten tot het uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 8 BeŽindiging

8.1 Gebruikers kunnen hun Profiel zonder opgaaf van redenen verwijderen van de Website.

8.2 Het Profiel zal zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de aanvraag, door LemonLike worden verwijderd.

8.3 LemonLike is te allen tijden gerechtigd om een Profiel te verwijderen indien zich dringende reden voordoen. LemonLike is in ieder geval gerechtigd een profiel te verwijderen indien een Gebruiker handelt in strijd met deze voorwaarden, wet of regelgeving of indien de Gebruiker op enige andere wijze handelt in strijd met aanwijzingen van LemonLike.

8.4 LemonLike kan een Profiel zonder opgaaf van redenen verwijderen en is niet gehouden om de Gebruiker voorafgaand te informeren over de verwijdering.

8.5 Indien LemonLike overgaat tot verwijdering van een Profiel, laat dit het recht van LemonLike om eventueel gelede schade te vorderen, onverlet.


Artikel 9 Aansprakelijkheid


9.1 LemonLike kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Website of haar diensten indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software configuratie van de Gebruiker.

9.2 LemonLike is op geen enkele wijze betrokken bij een overeenkomst die de Gebruiker aangaat met een Deelnemer. LemonLike kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst tussen een Gebruiker en een Deelnemer.

9.3 LemonLike aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle mededelingen van Gebruikers en Deelnemers op de Website.

9.4 LemonLike kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) door Deelnemers.

9.5 LemonLike kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Gebruiker/Deelnemer wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van een of meer andere Gebruikers/Deelnemer en/of derden.

9.6 In het geval LemonLike aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen door een Gebruiker van verplichtingen die uit de wet of deze voorwaarden voortvloeien, zal de Gebruiker LemonLike vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen LemonLike.

9.7 LemonLike is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Gebruiker verschuldigd te zijn.


Artikel 10 Intellectueel eigendom


10.1 Alle rechten van intellectuele of industriŽle eigendom op alle door LemonLike ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logoís afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst berusten uitsluitend bij LemonLike of diens licentiegevers.

10.2 De in artikel 10.1 omschreven eigendomsrechten van LemonLike mogen door de Gebruiker op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat LemonLike nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.

10.3 Indien een Gebruiker inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van LemonLike of een Deelnemer, is de Gebruiker een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd aan LemonLike van ten minste duizend Euro. LemonLike behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

10.4 Door het plaatsen van afbeeldingen en dergelijke verklaart de Gebruiker dat de door hem/haar geplaatste afbeeldingen en dergelijke vrij zijn van rechten zodat geen rechten van derden worden geschonden door de publicatie van de geplaatste afbeeldingen. De Gebruiker vrijwaart LemonLike tegen eventuele aanspraken van derden die gegrond zijn op het ontbreken van toestemming voor het gebruik van afbeeldingen of op enige andere wijze betrekking hebben inbreuken op auteursrecht of andere rechten van intellectuele eigendom.


Artikel 11 Toepasselijk recht en geschil


11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Gebruiker en LemonLike is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 De Gebruiker en LemonLike zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Share |